Liity mukaan

Tervetuloa kokeilemaan IT-Kotisivupalvelua! Kahden viikon kokeilujakso ei sido sinua mihinkään, eikä se jatku automaattisesti voimassaolevana. Täytäthän alla olevan lomakkeen, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Mikäli sinulla on kysyttävää, lähetäthän sähköpostia osoitteeseen kotisivut@it.fi.

Yritys ja Y-tunnus  
Sähköpostiosoite  
Postiosoite  
Postinumero ja -toimipaikka  
Puhelinnumero  
Haluamasi FI-osoite  
Miten löysit IT-Kotisivupalvelun?  
Laskutustapa  
  

Yleiset sopimusehdot
Näitä sopimusehtoja (jäljempänä ”Sopimus”) sovelletaan Luminka Oy:n (Y 2569037-8), (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) ja palvelua käyttävän yrityksen tai muun yhteisön (jäljempänä ”Käyttäjä”) väliseen, näissä sopimusehdoissa kuvattuun sopimussuhteeseen. Käyttäjäksi lasketaan myös henkilö, joka on rekisteröinyt lisäkäyttäjätunnuksen tämän Sopimuksen kohdan 5. mukaisesti. Nämä Sopimusehdot koskevat näitä lisäkäyttäjätunnuksen haltijoita soveltuvin osin. 

1. Palveluun rekisteröityminen ja sopimuksen syntyminen
Nämä sopimusehdot sitovat Käyttäjää sen jälkeen kun, Palvelua käyttävä yritys tai yhteisö on rekisteröitynyt Käyttäjäksi täyttämällä ja lähettämällä rekisteröitymiseen tarkoitetun nettilomakkeen Palveluntarjoajan internetsivulla. Käyttäjä on rekisteröitynyt Käyttäjäksi, kun Palveluntarjoaja on myöntänyt Käyttäjälle käyttäjätunnuksen sekä salasanan. 
Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä annetaan Palveluntarjoajan pyytämät rekisteröitymistiedot. Näitä ovat ainakin yrityksen tai muun yhteisön nimi ja Y- tunnus sekä yhteystiedot. 
Palveluntarjoajalla on oikeus olla hyväksymättä Sopimuksen tekoon halukasta yritystä tai muuta yhteisöä Käyttäjäksi ja sitten olla tekemättä Sopimusta.

2. Sopimuksen kohde
Tällä Sopimuksella sovitaan Käyttäjän oikeudesta käyttää Palveluntarjoajan, tässä Sopimuksessa tarkoitettua, Palvelua sekä Palvelun käyttämiseen liittyvistä oikeuksista, vastuista ja velvoitteista. Palvelu on kokonaisuudessaan Palveluntarjoajan omaisuutta, eikä omistusoikeus tai mitkään Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet siirry Käyttäjälle millään tavoin tämän Sopimuksen myötä.

3. Palvelun kuvaus
Palveluntarjoaja tarjoaa Käyttäjän hyödynnettäväksi internetyhteyden kautta toimivan järjestelmän, jonka avulla Käyttäjä pystyy valmistamaan ja julkaisemaan kotisivut yritykselleen tai yhteisölleen lataamalla palveluun hyödynnettäväksi kuvia, kuvatiedostoja, tekstejä ja muuta materiaalia (jäljempänä ”Materiaali”) sekä tarjoamaan niihin liittyviä palveluita. Palvelua voi käyttää matkapuhelimella, tabletilla tai muulla älylaitteella sekä tietokoneella. 
Jäljempänä ”Palvelu”.

4. Palvelun tuottaminen
Palveluntarjoajalla on oikeus toteuttaa Palvelu haluamallaan tavalla, käyttäen sellaisia ohjelmistoja, palvelimia, palveluntuottajia ja yhteistyökumppaneita kuin hän kulloinkin katsoo tarkoituksenmukaiseksi. 

5. Palveluhinnat ja maksuehdot
Palveluntarjoaja perii Käyttäjältä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisia kuukausimaksuja. Kuukausimaksujen suuruus määräytyy tilattujen palveluiden mukaisesti. Kuukausimaksuja tarkistetaan vuosittain vuoden alussa. Uudet kuukausimaksut tulevat voimaan hinnaston päivittämisen yhteydessä. 
Kuukausimaksu laskutetaan etukäteen valitun laskutuskauden mukaisesti. Käyttäjän irtisanoessa Sopimuksensa, ei ennakkoon maksettuja kuukausimaksuja palauteta eikä Käyttäjällä ole oikeutta saada niistä muutakaan korvausta. 
Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä tai puutteellisesti maksetusta laskusta Palveluntarjoajalla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä asianmukaiset maksukehotusmaksut. Palveluntarjoaja voi tilapäisesti tai kokonaan poistaa Käyttäjältä Palvelun käyttöoikeuden, jos Käyttäjä on maksukehotuksesta huolimatta laiminlyönyt erääntyneen maksun Palveluntarjoajalle.
Kaikkiin ilmoitettuihin hintoihin lisätään arvonlisäveroa voimassaolevan verokannan mukaan huolimatta siitä, onko siitä erikseen hinnastossa ilmoitettu. 

6. Käyttäjätunnukset
Kunkin Käyttäjän käyttäjätunnus luodaan hänelle automaattisesti. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen tarjoamaan Palvelua muulla kuin ilmoitetulla käyttäjätunnuksella ja siihen kytketyllä salasanalla. Mikäli Käyttäjän sähköpostiosoite muuttuu tai hän unohtaa salasanansa, tulee Käyttäjän ilmoittaa tästä Palveluntarjoajalle uuden käyttäjätunnuksen tai salasanan saamista varten. 
Uuden salasanan voi Käyttäjä itse noutaa sisäänkirjautumisen yhteydessä olevan "Unohtuiko salasana?" -linkin kautta.
Yritys tai yhteisö, joka kuukausimaksun perusteella on rekisteröity, tämän Sopimuksen kohdassa 5. tarkoitettuja lisäkäyttäjätunnuksia, vastaa näiden Sopimusehtojen noudattamisesta ja niiden tuottamista velvollisuuksista myös näiden lisäkäyttäjätunnusten osalta.
Palveluntarjoaja kerää henkilötietoja, kun Käyttäjä rekisteröityy Palveluun. Hyväksymällä tämän Sopimuksen Käyttäjä valtuuttaa Palveluntarjoajan käsittelemään Palvelussa kerättyjä henkilötietoja rekisteriselosteen mukaisesti.

7. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

7.1. Palvelun häiriöt ja käytön estyminen sekä vastuunrajoitukset
Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelu on häiriöttä Käyttäjien käytettävissä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun toimivuudesta. Käyttäjä ei ole oikeutettu korvaukseen palvelukatkoksista tai muistakaan häiriöistä, jotka estävät Palvelun käyttämisen tarkoitukseensa. Käyttäjä ei ole oikeutettu korvaukseen myöskään ansionmenetyksistä. Käyttökatkoksen tai muun häiriön kestolla tai laadulla ei ole Palveluntarjoajan vastuuta lisäävää merkitystä. 
Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi periä kuukausimaksua sellaisilta kuukausilta, jolloin Palvelua ei ole voinut käyttää lainkaan Palveluntarjoajasta johtuvasta syystä. 
Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän Palveluun lähettämän tai siellä jakaman Materiaalin pysyvyydestä, säilymisestä, vahingoittumisesta, väärästä käytöstä tai muusta vastaavasta ei-toivotusta tiedostoja kohtaavasta tapahtumasta.
Palveluntarjoaja ei vastaa tietoverkkojen, palvelimien tai muiden laitteiden, Palvelun ohjelmien, haitallisten ohjelmien tai muiden ohjelmistojen ominaisuuksien, vikojen tai teknisten häiriöiden, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden eikä huoltojen tai asennustöiden Materiaalille aiheuttamista vahingoista tai niiden kokonaan tuhoutumisesta, eikä myöskään palvelukatkoksista ja niiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Mikäli Palveluntarjoajalle syntyisi korvausvastuu Käyttäjää kohtaan vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa kolmen (3) kuukauden kuukausimaksun määrään. 
Osapuolet eivät vastaa välillisistä vahingoista. Tämä ei poista rikosoikeudellista vahingonkorvausvastuuta.

7.2. Palvelun muuttaminen ja päättäminen
Palvelu on käytössä toistaiseksi. Palveluntarjoaja voi irtisanoa ja lopettaa Palvelun tai sen osan, irtisanomisaikaa noudattaen. Palveluntarjoaja voi myös muuttaa Palvelun sisältöä tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun lopettamisen, alasajon tai sen muuttamisen aiheuttamista seurauksista tai kustannuksista Käyttäjälle. Palveluntarjoajan muuttaessa Palvelun sisältöä olennaisesti niin, että sen tarkoitus muuttuu alkuperäisestä, on Käyttäjällä oikeus irtisanoa sopimus. 
Palveluntarjoajalla on oikeus, milloin tahansa määrätä Käyttäjien järjestelmään lataamalle Materiaalille kokoraja liittyen tiedostojen muistikokoon tai Käyttäjäkohtaisen kokonaistilan määrään.

8. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

8.1. Käyttäjätunnukset ja salasana
Kunkin Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana on henkilökohtainen. Käyttäjällä on vastuu käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä siten, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjän tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle välittömästi, jos hän epäilee niiden joutuneen kolmannen osapuolen haltuun. Käyttäjä vastaa aina kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä, luvallisesta ja luvattomasta. 

8.2. Laitteistot, ohjelmistot ja yhteydet
Käyttäjä vastaa kustannuksellaan Palvelun käytön edellyttämien laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja toimivuudesta sekä muista Palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Käyttäjä vastaa kustannuksellaan käyttämiensä laitteistojen, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien yhteensopivuudesta Palvelun kanssa.

8.3. Tietojen tallentaminen ja varmuuskopiointi
Käyttäjä hyväksyy, että Palvelu ei ole tarkoitettu materiaalin tallentamiseen. Tästä syystä Käyttäjä huolehtii itse Palveluun lataamansa Materiaalin varmuuskopioinnista. 

8.4. Vastuu Käyttäjän asiakkaita kohtaan
Palvelu on tarkoitettu yritysten ja muiden yhteisöjen liiketoiminnan harjoittamiseen. Käyttäjä voi myydä palveluita haluamilleen tahoille. Käyttäjä kuitenkin vastaa yksin kaikista kuluttajansuojalain mukaisista vastuistaan ja velvoitteistaan omia asiakkaitaan kohtaan sekä kaikista muistakin vastuistaan ja velvoitteistaan omia asiakkaitaan kohtaan. 

8.5. Sopimussakko ja vahingonkorvausvelvollisuus
Tämän Sopimuksen ehtojen olennaisesta rikkomisesta on Käyttäjän maksettava Palveluntarjoajalle korvausta suhteessa aiheutettuun vahinkoon tai haittaan, kuitenkin vähintään 5.000 (viisituhatta) euroa per rikkomus. Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan sellaista olennaista sopimusrikkomusta, jota ei ole korjattu neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun Palveluntarjoaja on rikkojalle kirjallisesti rikkomuksesta ilmoittanut. 
Sopimussakon maksaminen ei oikeuta sopimusrikkomuksen jatkamiseen eikä poista Käyttäjän vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin kuin Palveluntarjoajan kärsimä vahinko ylittää sopimussakon määrän.
Esimerkiksi mutta ei rajoittuen tilanteeseen, että Käyttäjä, omalla tai välillisellä toiminnalla, aiheuttaa Palvelun toiminnan estymiseen.

9. Materiaalin valvonta ja immateriaalioikeudet
Käyttäjä vastaa kaikesta Palveluun lataamastaan ja Palvelun kautta asiakkailleen toimittamastaan Materiaalista ja sen asianmukaisesta käyttämisestä. Käyttäjän vastaa, ettei Materiaali ja sen käyttäminen loukkaa Palveluntarjoajan tai kolmannen henkilön tekijänoikeuksia, tavaramerkki- tai muita immateriaalioikeuksia tai muuten ole lain tai hyvien tapojen vastaisia. Palveluun ei saa lähettää pornograafista, moraalitonta, väärää tietoa välittävää, rikollista, rikokseen yllyttävää, rasistista yms. materiaalia. 
Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta valvoa Käyttäjien Palveluun lataaman Materiaalin laillisuutta, hyvien tapojen vastaisuutta tai Materiaalin tekijänoikeuksien-, tavaramerkki- tai muidenkaan immateriaalioikeuksien loukkaamattomuutta. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ryhtyä, Käyttäjän kustannuksella, tarvittaviin toimii sanotunlaisen lain- tai oikeudenloukkaamisen havaittuaan sen päättämiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa laiton tai sopimusehtojen vastainen aineisto lain mukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle.
Palveluntarjoajalle ei siirry mitään tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muitakaan immateriaalioikeuksia Käyttäjän lataamaan Materiaaliin, eikä Palveluntarjoaja voi hyödyntää niitä mitenkään ilman Käyttäjän kirjallista hyväksyntää. 

10. Ylivoimainen este
Tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys, lakko, sota, kapina, pakko-otto, takavarikko tai muu Palveluntarjoajasta riippumaton ja ennakoimaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Osapuolet noudattamasta tätä Sopimusta ylivoimaisen esteen ajaksi.

11. Sopimusten siirtäminen
Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä Sopimus ja siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle ilman Käyttäjän hyväksyntää. Tällöin Palveluntarjoaja vapautuu kaikesta sopimusvastuusta Käyttäjää kohtaan. Kolmannen osapuolen on kuitenkin tällöin sitouduttava tähän Sopimukseen, jolloin kolmannesta osapuolesta tulee tämän Sopimuksen tarkoittama Palveluntarjoaja. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan eikä käyttöoikeuttaan kenellekään, ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa. 

12. Sopimuksen voimassaolo ja sen päättäminen
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa tämän Sopimuksen kirjallisesti yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.
Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa tämä Sopimus sellaisen Käyttäjän osalta välittömästi, ilman irtisanomisaikaa, joka rikkoo olennaisesti tämän Sopimuksen ehtoja ja Palveluntarjoajalta ei voida kohtuudella edellyttää Sopimuksessa pysymistä.

13. Erimielisyydet ja sovellettava laki
Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta kauppalakia (1987/355), sen ollessa ristiriidassa tämän Sopimuksen ehtojen kanssa. Kaikki Palveluun ja sen käyttöön sekä muut Sopimukseen liittyvät erimielisyydet, joista ei ole voitu sopia Sopimuksen osapuolten välisissä neuvotteluissa, ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.